Polityka prywatności

REGULAMIN JESTEMSLOWEM.PL
OBOWIĄZUJĄCY OD 3 MARCA 2024 ROKU


§ 1 Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin, określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą
elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej JestemSlowem.pl przez
Fundację Jestem Słowem z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Naramowicka
266C, 61-601 Poznań, NIP: 9721337728, REGON: 524799871, KRS:
0001026107, tel. kom: +48 605 206 070, e-mail: kontakt@jestemslowem.pl.
1.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w
szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.).
§ 2 Definicje
2.1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
2.2. Usługodawca – Fundacja Jestem Słowem z siedzibą w Poznaniu,
adres: ul. Naramowicka 266C, 61-601 Poznań, NIP: 9721337728, REGON:
524799871, KRS: 0001026107, e-mail: kontakt@jestemslowem.pl, tel. kom:
+48 605 206 070 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00),
która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
internetowego;
2.3. Ofiarodawca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta
z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
2.4. Konsument – Ofiarodawca będący osobą fizyczną posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, który zawarł z Usługodawcą umowę o
świadczenie usług drogą elektroniczną niezwiązaną bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.5. serwis internetowy – strona internetowa Usługodawcy pod adresem:
www.jestemslowem.pl;
2.6. użytkownik serwisu internetowego – osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, która przegląda treści w serwisie internetowym;
2.7. usługi – oferowane za pośrednictwem serwisu internetowego przez
Usługodawcę usługi elektroniczne polegające na: umożliwieniu zawierania
umów online, których przedmiotem są towary i usługi oferowane przez
Usługodawcę, umożliwienie przekazania w formie online darowizny na cele
działalności statutowej Usługodawcy, umożliwienie korzystania z innych
funkcjonalności serwisu internetowego Usługodawcy, w tym założenia
indywidualnego konta użytkownika;
2.8. produkty elektroniczne – rodzaj usług oferowanych przez Usługodawcę
za pośrednictwem strony internetowej, których przedmiotem są treści cyfrowe
w postaci ebook-ów, które dostarczane są w formie cyfrowej.
§ 3 Rodzaj i zakres świadczonych usług
3.1. Przez serwis internetowy, usługodawca oferuje usługi elektroniczne, które
polegają na:
3.1.1. umożliwianiu zawarcia umów przez internet dotyczących zakupu
towarów i usług, w tym produktów elektronicznych, takich jak książki i ebooki,
oferowanych przez Usługodawcę,
3.1.2. umożliwianiu dostępu do innych funkcji serwisu internetowego
Usługodawcy, w tym opcji stworzenia osobistego konta użytkownika.
3.1.3. umożliwianiu dokonywania online wpłat na rzecz celów statutowych
Usługodawcy w postaci tzw. cegiełek
3.2. W serwisie internetowym znajduje się dokładny opis, zawartość, cena i
możliwości oferowanych przez Usługodawcę towarów i usług, w tym
produktów elektronicznych.
3.3. Usługodawca ma prawo do zmiany cen oferowanych w serwisie
internetowym towarów i usług, w tym produktów elektronicznych, o każdej
porze, przy czym nie naruszy to praw już zdobytych przez Ofiarodawców.
Ponadto, Usługodawca może, według własnego uznania, wycofać niektóre
towary i usługi z oferty, wprowadzać nowe oraz przyznawać rabaty na
wszystkie lub wybrane produkty i usługi.
3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych
oraz kampanii reklamowych.
3.5. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym są wyrażone w polskich
złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT, jeśli Usługodawca,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany do jego
naliczenia i pobrania, oraz nie korzysta z ewentualnych zwolnień
podmiotowych lub przedmiotowych z podatku VAT.
§ 4 Zawarcie umowy
4.1. Opisy towarów i usług wraz z podanymi cenami w serwisie internetowym
nie mają charakteru oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Każdy towar i usługa
prezentowane na stronie internetowej są symboliczną cegiełką, której cały
dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na cele statutowe Usługodawcy.
4.2. Dokonanie zamówienia określonego towaru lub usługi polega na dodaniu
go do koszyka, a następnie wypełnieniu przez Ofiarodawcę formularza
zamówienia. W formularzu należy podać niezbędne dane identyfikacyjne i
adresowe umożliwiające poprawne zrealizowanie zamówienia. Na etapie
składania zamówienia Ofiarodawca wybiera również preferowany sposób
dostawy zamówionego produktu oraz metodę płatności. Do zawarcia umowy
między Usługodawcą a Ofiarodawcą nie jest konieczne zakładanie osobistego
konta użytkownika.
4.3. Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku
„Zamawiam i płacę” lub innego przycisku zawierającego równoważne
sformułowanie. Kliknięcie przycisku wiąże się dla Ofiarodawcy z obowiązkiem
zapłaty ceny za wybrany towar i usługę i powoduje przeniesienie Ofiarodawcy
na stronę internetową wybranego przez Ofiarodawcę operatora płatności
elektronicznych.
4.4. Aby dokonać zamówienia, konieczne jest wcześniejsze zaakceptowanie
przez Klienta treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku
zamówienia przez Ofiarodawcę będącego Konsumentem treści cyfrowych,
dodatkowo wymagane jest wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia
usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Ten
warunek skutkuje utratą przez Ofiarodawcę będącego Konsumentem prawa
do odstąpienia od umowy.
4.5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści Regulaminu
lub Polityki Prywatności, Ofiarodawca zobowiązany jest do skontaktowania
się z Usługodawcą przed złożeniem zamówienia na wybrane produkty lub
usługi. Można to zrobić poprzez e-mail: kontakt@jestemslowem.pl lub
telefonicznie pod numerem +48 605 206 070 (czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 10:00-16:00), w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności.
4.6. Po przekierowaniu Ofiarodawcy na serwis internetowy operatora
płatności, Ofiarodawca dokonuje zapłaty za wybrany towar lub usługę. Po
skutecznym dokonaniu płatności Ofiarodawca zostaje zwrotnie przekierowany
na stronę internetową Usługodawcy, na której zostanie wyświetlony
komunikat potwierdzający skuteczne złożenie zamówienia.
4.7. Umowa między Usługodawcą a Ofiarodawcą zostaje zawarta, gdy
Ofiarodawca otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy oraz przyjęcia
zamówienia do realizacji w formie wiadomości e-mail od Usługodawcy. W
przypadku zamówienia treści cyfrowych, potwierdzenie zawarcia umowy
zawiera również informację o wyrażeniu przez Klienta zgody na rozpoczęcie
świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od
umowy, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy przez Klienta.
§ 5 Prawa i obowiązki Ofiarodawcy
5.1. W formularzu zamówienia Ofiarodawca zobowiązany jest do podania
swoich prawdziwych danych identyfikacyjnych oraz adresowych. Nie jest
możliwe zawarcie umowy anonimowo, pod pseudonimem lub używając
danych osoby trzeciej. Ofiarodawca ponosi odpowiedzialność prawną za
podanie nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
zamówienia, jeśli Ofiarodawca poda nieprawdziwe dane lub gdy dane
przekazane przez Ofiarodawcę budzą uzasadnione wątpliwości u
Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się
z Ofiarodawcą telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
informując go o zaistniałych wątpliwościach i podejmie niezbędne kroki w
celu ich wyjaśnienia.
5.3. Jeśli wątpliwości nie zostaną wyjaśnione przez Ofiarodawcę,
Usługodawca ma prawo do anulowania złożonego przez niego zamówienia.
W przypadku, gdy Ofiarodawca dokonał wpłaty na poczet zamówienia,
wszelkie środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone Ofiarodawcy, nie
później jednak niż w terminie 14 dni, zgodnie z obowiązującą polityką zwrotów
u wybranego przez Ofiarodawcę operatora płatności elektronicznych.
5.4. Usługodawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
mające na celu zapewnienie poufności oraz integralności danych
przekazanych przez Ofiarodawcę. Ofiarodawca zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o podejrzeniu lub
stwierdzeniu zdarzenia, które może zagrażać poufności lub integralności
danych Ofiarodawcy lub osób trzecich. Dodatkowo, Ofiarodawca zobowiązany
jest do zgłaszania Usługodawcy wszelkich wykrytych błędów w działaniu
strony internetowej Usługodawcy.
5.5. W sytuacji, gdy Ofiarodawca będący Konsumentem nabywa towar lub
usługę poprzez serwis internetowy, która nie stanowi treści cyfrowej, ma on
prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zamówionego towaru lub usługi.
5.6. Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy poprzez
jednoznaczne przesłanie stosownego oświadczenia woli o odstąpieniu od
umowy, na przykład:
5.6.1. na adres e-mail: kontakt@jestemslowem.pl
5.6.2. na adres korespondencyjny: Fundacja Jestem Słowem, ul.
Naramowicka 266C, 61-601 Poznań
5.6.3. Aby zachować 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy, wystarczy,
jeśli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem
ostatniego dnia tego terminu.
5.6.4. Jeśli Konsument skutecznie odstąpi od umowy, Usługodawca zwróci
Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Usługodawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
5.6.5. Zwrotu towaru po odstąpieniu od umowy należy dokonać na adres:
Fundacja Jestem Słowem, ul. Naramowicka 266C, 61-601 Poznań
§ 6 Realizacja zamówienia
6.1. Realizacja zamówienia na wybrany przez Ofiarodawcę towar lub usługę
następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od
zawarcia umowy oraz zaksięgowania wpłaty od Ofiarodowcy. Towar zostaje
wysłany na podany przez Ofiarodawcę adres dostawy, natomiast w przypadku
produktu elektronicznego, Ofiarodawca otrzymuje wiadomość e-mail
zawierającą instrukcję umożliwiającą dostęp do zamówionego produktu.
6.2. W sytuacji określonych towarów i usług, szczególnie w przypadku
przedsprzedaży lub dodruków, termin realizacji zamówienia może być dłuższy
niż podano w punkcie 1 powyżej. Ten termin zostanie wyraźnie określony
przez Usługodawcę na stronie internetowej w przypadku konkretnego towaru
lub usługi.
6.3. Po otrzymaniu przez Ofiarodawcę wiadomości e-mail, o której mowa w
ustępie 1, przyjmuje się, że zamówiony produkt elektroniczny został
dostarczony. Ofiarodawca zobowiązuje się do korzystania z zakupionego
produktu elektronicznego zgodnie z warunkami licencji opisanymi w § 7
Regulaminu.
§ 7 Licencja na produkty elektroniczne
7.1. Wszystkie produkty elektroniczne oferowane przez Usługodawcę poprzez
stronę internetową są uznawane za utwory zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) i podlegają ochronie prawnej
przewidzianej w tej ustawie oraz innych właściwych przepisach prawa.
7.2. Od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
Usługodawca udziela Ofiarodawcy odpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej oraz
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z produktu
elektronicznego na warunkach określonych w niniejszym paragrafie (dalej
zwanej „Licencją”).
7.3. Licencja uprawnia Ofiarodawcę do korzystania z produktu
elektronicznego pod warunkiem posiadania przez Ofiarodawcę urządzenia
spełniającego minimalne wymagania techniczne określone w § 10
Regulaminu.
7.4. Licencja udzielona jest na czas określony 20 lat licząc od dnia zawarcia
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po upływie tego okresu
Licencja automatycznie wygasa, a Ofiarodawca traci prawo do korzystania z
produktu elektronicznego.
7.5. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: pobieranie,
wyświetlanie oraz odtwarzanie treści cyfrowych w dowolnym czasie oraz
miejscu (nielimitowany dostęp) za pomocą urządzeń elektronicznych
przystosowanych do tego celu (bez ograniczeń co do liczby urządzeń, na
których produkt może być odtwarzany) w ramach własnego użytku
niekomercyjnego.
7.6. Ofiarodawca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji w jakimkolwiek
zakresie i na jakimkolwiek polu eksploatacji.
7.7. Ofiarodawca nie posiada prawa do powielania, odsprzedaży, publicznego
udostępniania, wprowadzania do obrotu lub w inny sposób
rozpowszechniania produktu elektronicznego, w całości bądź w części. W
szczególności Ofiarodawca nie jest uprawniony do przesyłania lub
udostępniania produktu elektronicznego w systemach i sieciach
komputerowych lub teleinformatycznych..
7.8. Wynagrodzenie dla Usługodawcy z tytułu udzielenia Licencji zostało
wliczone w cenę produktu elektronicznego, którą zapłacił Ofiarodawca.
§ 8 Płatności
8.1. Dostępne metody płatności są szczegółowo opisane na stronie
internetowej Usługodawcy, a Ofiarodawca wybiera je na etapie składania
zamówienia.
8.2. Płatności elektroniczne są przeprowadzane zgodnie z warunkami
określonymi w odrębnym regulaminie udostępnionym przez operatora
płatności wybranego przez Ofiarodawcę.
8.3. Płatności w systemie PayU są realizowane przez PayU SA, z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań. Jest to krajowa
instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. PayU
SA jest wpisana do Rejestru Usług Płatniczych pod numerem IP1/2012 oraz
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –
Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000274399. Kapitał zakładowy spółki wynosi
7.789.000,00 PLN, opłacony w całości. PayU SA posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 779-23-08-495 oraz REGON: 300523444.
8.4. Faktury VAT dokumentujące dostawę towarów lub usług, jeśli istnieje
prawny obowiązek ich wystawienia po stronie Usługodawcy, będą przesyłane
do Ofiarodawcy w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu
zamówienia.
§ 9 Przekazywanie darowizn
9.1. W serwisie internetowym Usługodawcy istnieje możliwość przekazania
przez Ofiarodawcę darowizny pieniężnej na cele związane z działalnością
statutową Usługodawcy.
9.2. Darowizna jest jednorazowa, a jej wysokość jest ustalana samodzielnie
przez Ofiarodawcę.
9.3. Ofiarodawca przekazuje darowiznę poprzez wypełnienie formularza
darowizny, który jest dostępny na stronie internetowej. W związku z tym,
podanie darowizny wymaga od Ofiarodawcy podania danych osobowych
takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres e-mail.
9.4. Darowizna jest przekazywana przez Ofiarodawcę za pośrednictwem
wybranego przez niego operatora płatności elektronicznych, o którym mowa
w § 8 ust. 3 Regulaminu.
9.5. Usługodawca potwierdza otrzymanie każdej darowizny na adres e-mail
wskazany przez Ofiarodawcę.
§ 10 Wymagania techniczne i szczególne ryzyka
10.1. Aby korzystać z serwisu internetowego, konieczne jest posiadanie
urządzeń z dostępem do Internetu, które spełniają następujące minimalne
wymagania techniczne:
10.1.1. w przypadku komputerów stacjonarnych oraz przenośnych, konieczne
jest zainstalowanie przeglądarki plików .pdf oraz przeglądarki internetowej z
włączoną obsługą JavaScript, takiej jak: Microsoft Edge, Google Chrome,
Firefox, Safari lub Opera.
10.1.2. w przypadku urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety itp.,
konieczne jest zainstalowanie aplikacji umożliwiającej przeglądanie plików
.pdf oraz posiadanie systemu operacyjnego Android w wersji 6.0 lub nowszej,
iOS 9.0 lub nowszej.
10.2. Korzystanie z serwisu internetowego jest również możliwe na
urządzeniach, które nie spełniają minimalnych wymagań określonych w
ustępie 1. W takim przypadku jednak, Usługodawca nie gwarantuje, że strona
internetowa lub jej poszczególne elementy i funkcjonalności będą działały w
pełni prawidłowo.
10.3. Usługodawca informuje, że jakość odtwarzania nabytych produktów
elektronicznych może zależeć od jakości połączenia z siecią Internet oraz od
specyfikacji technicznej urządzenia Ofiarodawcy, na którym produkt
elektroniczny będzie odtwarzany.
10.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerwy
technicznej w działaniu strony internetowej, która nie przekroczy jednorazowo
72 godzin, celem przeprowadzenia niezbędnych prac konfiguracyjnych lub
konserwacyjnych. O wszelkich planowanych przerwach technicznych
Usługodawca poinformuje użytkowników strony internetowej poprzez
zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej.
10.5. Korzystanie ze strony internetowej nie zwiększa standardowego
poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa urządzeń, z których korzysta
Ofiarodawca lub użytkownik strony internetowej. Niemniej jednak,
Usługodawca zaleca zachowanie ostrożności i nie przesyłanie za
pośrednictwem strony internetowej, w tym przez formularz kontaktowy,
jakichkolwiek identyfikatorów, haseł dostępu lub innych informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić na ryzyko bezpieczeństwa lub prywatności
Ofiarodawcy, użytkowników strony internetowej lub osób trzecich.
10.6. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać się dla Ofiarodawcy
lub użytkowników strony internetowej z następującymi ryzykami:
10.6.1. możliwość naruszenia zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w
celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji Ofiarodawcy lub
użytkowników serwisu internetowego;
10.6.2. możliwość otrzymania przez Ofiarodawcę lub użytkownika serwisu
internetowego spamu, czyli niepożądanych informacji handlowych
przekazywanych drogą elektroniczną przez osoby trzecie;
10.6.3. możliwość działania nielegalnego oprogramowania typu spyware lub
innego szkodliwego oprogramowania;
10.6.4. możliwość wyłudzenia haseł poprzez phishing, czyli przesyłanie
fałszywych wiadomości, które przypominają autentyczne, w celu pozyskania
danych osobowych lub innych informacji od Ofiarodawcy lub użytkowników
serwisu internetowego.
§ 11 Rękojmia za wady, reklamacje i zwroty
11.1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Ofiarodawcy zamówiony
towar lub usługę, w tym produkt elektroniczny, w stanie wolnym od wad.
Ponosi on odpowiedzialność wobec Ofiarodawcy, jeżeli nabyty towar lub
usługa, w tym produkt elektroniczny, posiada wady fizyczne lub prawne
(rękojmia za wady).
11.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez
Usługodawcę, w tym dotyczące nabytych towarów i usług, mogą być
zgłaszane w dowolny, jednoznaczny sposób. Można to zrobić poprzez
korespondencję wysłaną na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub za
pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@jestemslowem.pl.
Alternatywnie, Ofiarodawca może skorzystać z formularza kontaktowego
dostępnego w serwisie internetowym.
11.3. Reklamacja powinna zawierać:
11.3.1. imię oraz nazwisko lub firmę zgłaszającego reklamację;
11.3.2. adres do korespondencji lub adres e-mail;
11.3.3. określenie przedmiotu reklamacji;
11.3.4. zwięzłe określenie żądania lub proponowanego sposobu rozpatrzenia
reklamacji.
11.4. Usługodawca rozpatruje reklamację w kolejności ich zgłoszeń, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Po
rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca niezwłocznie informuje osobę
składającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia. Informacje o sposobie
rozstrzygnięcia reklamacji są przesyłane odpowiednio na adres
korespondencyjny podany w treści reklamacji lub na adres e-mail, w
zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji.
11.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez odpowiedzi
zgłoszonej reklamacji, jeśli ta nie zawiera adresu korespondencyjnego lub
adresu e-mail, a Usługodawca nie ma innej możliwości ustalenia danych
kontaktowych zgłaszającego reklamację.
11.6. Jeżeli konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru w celu
rozpatrzenia reklamacji lub gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji ma nastąpić
zwrot towaru, Ofiarodawca powinien wysłać towar na adres:
Fundacja Jestem Słowem,
ul. Naramowicka 266C,
61-601 Poznań.
.
§ 12 Pozasądowe formy rozwiązywania sporów
12.1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów
wynikłych z realizacji zawartych umów mediacji. Szczegółowe warunki
prowadzenia mediacji będą ustalane przez strony za pomocą odrębnej
umowy.
12.2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez:
12.2.1. zgłoszenie sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego w
celu rozstrzygnięcia sporu;
12.2.2. zgłoszenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
prośbą o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego
rozwiązania sporu;
12.2.3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw
konsumenta lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest
ochrona praw konsumentów.
12.3. Szczegółowe informacji na temat możliwych pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów dostępne są na stronie: uokik.gov.pl.
§ 13 Polityka Prywatności
13.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w
odniesieniu do danych Klientów, jest Fundacja Jestem Słowem.
13.2. Szczegółowe warunki postępowania z danymi osobowymi zostały
uregulowane w Polityce Prywatności, która jest dostępna tutaj. Polityka
Prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
13.3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika. Użytkownik
ma wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych
osobowych IP i Cookies mogą być Google i Facebook. Użytkownik ma prawo
wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w
przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w
zależności od okresu używania technologii. Użytkownik ma prawo żądania od
administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
sprzeciwu, cofnięcia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
13.4. Profilowanie jest używane w Google Analytics, Google AdWords,
Facebook Pixel. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec profilowania
(marketing bezpośredni) poprzez ustawienie odpowiednio przeglądarki. W tej
sytuacji dane dla celu marketingu bezpośredniego nie będą już przetwarzane.
Podanie danych: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu jest
niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych osobowych: cookies i IP jest
wymogiem umownym i konsekwencja jego niepodania skutkuje brakiem
możliwości korzystania z pełnych udogodnień serwisu, takich jak targetowane
reklamy.
13.5. Informacja o odbiorcach danych osobowych i o kategoriach odbiorców.
13.6. W zakresie niezbędnym do realizacji umowy dane osobowe są
przekazywane do partnerów umożliwiających realizację umowy np. InPost,
DPD, PayU, Cyber Folks.
§ 14 Postanowienia końcowe
14.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie
internetowej Usługodawcy, tj. z dniem 2 marca 2024 r. i obowiązuje do czasu
jego unieważnienia lub zmiany.
14.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
Regulaminie w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą
ogłaszane w serwisie internetowym co najmniej 14 dni przed wejściem w
życie nowej wersji regulaminu. Dodatkowo, każda zmiana Regulaminu będzie
również oznajmiana Ofiarodawcom za pośrednictwem wiadomości e-mail.
14.3. Nieważność lub bezskuteczność dowolnego z postanowień Regulaminu
nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W przypadku stwierdzenia
nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień,
zastosowanie znajdują postanowienia, które pod względem zakresu i istoty
najlepiej odpowiadają postanowieniu uznawanemu za nieważne lub
bezskuteczne.
14.4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Usługodawcę, wraz z opisem praw przysługujących osobom, których dane
osobowe są przetwarzane, są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej w
serwisie internetowym.
14.5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Ofiarodawcą w związku
z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą najpierw
rozstrzygane poprzez negocjacje lub mediację. W przypadku braku
porozumienia wszystkie spory będą podlegać rozpatrzeniu przez polskie sądy
powszechne zgodnie z ich ogólną właściwością.

Fundacja „Jestem Słowem”
ul. Naramowicka 266C
61-601 Poznań
KRS: 0001026107

Imprimatur
Wszystkie publikacje posiadają imprimatur Kościoła katolickiego. W książce wykorzystano tekst z Biblii Tysiąclecia wydanie V.

Wsparcie:
Fundacja „Jestem Słowem”
nr konta: 78 1140 2004 0000 3502 8360 3919
Tytuł: Darowizna na cele statutowe